<$BlogRSDUrl$>

 
Tuesday, April 04, 2006من آمدم
با فونت فارسی آمدم
خیال نکن
من یکی از کسانی بودم که حرف هایم در این خانه تمام شده بود
تازه اول کار ست
منار جنبان هرروزه ایم
پیش بسوی
آغاز یک حرف
و یک جمله
ما شما را نمی خواهیمThis page is powered by Blogger. 

Isn't yours?