<$BlogRSDUrl$>

 
Tuesday, June 01, 2004اداره و ادامه این خانه فعلا برایم نا ممکن است .. بنابرین نوشتن رااز همین حالا متوقف می کنم .. دوستان دارم به اندازه همه چیز های خوب وشیک وگرون پشت ویترین مغازه های بالای شهر که تا دیروز وامروز حسرت خواب دختر بچه ای بود که آفتاب را ندید ورقص گل ها را تنها درشور عزای آشورای حسینی تجربه کرد .. دختری که اطمینان دارد فردا اهنگ دیگر و شور دیگرش تکرار نیستThis page is powered by Blogger. 

Isn't yours?